WOIMA FINLAND OY – Nhà máy đốt rác phát điện của Woima

The Modular wasteWOIMA® Waste-to-Energy Power Plant

The modular W2E power plant is based on a WOIMAline (powerline) ideology, where each WOIMAline has the following characteristics.

Mỗi module nhà máy đốt rác phát điện của Woima có những đặc tính sau đây:

 • 15 MW thermal power/ tổng công suất nhiệt là 15 MW
 • 4 MW (gross) or 2.7 MW (net) of electricity / Công suất phát điện 3.4 MW (gross) hay 2.7 MW (net)
 • 2 MW (net) of electricity and 10/6 MW (heating/cooling) in CHP mode / trong trường hợp nhà máy vận hành ở chế độ đồng phát nhiệt – điện (CHP) thì công suất phát điện là 2 MW (net) và 10 MW nhiệt (nóng) hoặc 6 MW công suất làm mát

The wasteWOIMA power plant consists of one to four WOIMAlines, thus producing 15 – 60 MW thermal power and 3.4 – 14 MW electrical power.

Một nhà máy đốt rác phát điện của Woima thường gồm 1 đến 4 module, theo đó, tổng công suất nhiệt của nhà máy sẽ từ 15-60 MW và công suất điện từ 3.4 – 14 MW

The plant design is based on 20’ and 40’ containers, which simultaneously act as

Nhà máy được thiết kế thiết kế dựa trên các container vận chuyển 20’ và 40’

 • easily transportable units / dễ vận chuyển
 • secure enclosures / đảm bảo an toàn cho các thiết bị đi kèm
 • installation platform for technical solutions / có sàn thao tác và lắp đặt
 • protective housing on-site / không cần xây nhà xưởng mái che

 

The W2E Power Plant is / Nhà máy đốt rác phát điện của Woima

 • Capability of handling wide range of non-toxic waste in the 7 – 16 MJ/kg range / phù hợp với nhiều loại rác không nguy hại có nhiệt trị từ 7-16 MJ/kg
 • Easy to build, requiring only a concrete slab of 1,000 – 3,000 m2 / dễ xây lắp, chỉ yêu cầu một nền bê-tông diện tích khoảng 1000 – 3000 m2
 • Erection and commissioning within 4 months of delivery / lắp dựng tại công trường và nghiệm thu bàn giao chỉ trong vòng 4 tháng
 • Simple operation, robust and proven technology / vận hành đơn giản, công nghệ tin cậy mạnh mẽ đã được kiểm chứng rộng rãi
 • Safe operation under all conditions / vận hành an toàn dưới mọi điều kiện
 • Easy exchange of broken or worn-out plant components / dễ dàng thay các phụ tùng, bộ phận bị hư hao hay bể
 • Remote monitoring of plant performance / theo dõi tình trạng hoạt động nhà máy từ xa
 • Complying with the EU Emission Standards / đáp ứng tiêu chuẩn về xử lý khí thải lò đốt rác của châu Âu

The basic plant design can be combined with several different standardized, auxiliary systems. These systems are also designed to fit into the modular plant approach, as described above. An additional system could be an e.g.

Thiết kế cơ sở của mỗi module nhà máy đốt rác phát điện của Woima có thể kết hợp với một số hệ thống phụ trợ được tiêu chuẩn hóa khác. Những hệ thống phụ trợ này cũng cần được thiết kế theo dạng module phù hợp với ý tưởng thiết kế của nhà máy của Woima như mô tả ở trên. Hệ thống phụ trợ bổ sung có thể là

 • an evaporator to produce boiler water and/or safe potable water / một thiết bị bay hơi để tạo ra và cung cấp nước cho lò hơi và/hoặc nước uống an toàn
 • a reverse osmosis installation for potable / demineralized water / một hệ thống lọc nước RO để thu được nguồn nước sạch an toàn uống được
 • a flue gas scrubber to utilize the latent heat otherwise lost through the stack / một thiết bị xử lý khí thải để tận dụng nhiệt ẩn của dòng khí nóng thoát ra ngoài

Process steam can naturally be utilized for industrial processes even without any power production. There is 16/32 t/h of steam available at 400oC / 40 bar. Naturally, if less steam or at less temperature/pressure is used, then some electricity energy capacity remains.

Lượng hơi nóng từ lò hơi có thể được sử dụng cho các quy trình công nghiệp nếu không có nhu cầu phát điện. Công suất hơi là 16/32 tấn/giờ ở nhiệt độ 400oC áp suất 40 bar.

The plant is a safe investment due to its modular and mobile nature. If the original location becomes unfeasible for operations, it can be taken apart, moved and erected on another site within 4 months. Basically, 100% of the plant is movable protecting some 90% of the original investment. Only the base slab is left behind.

Nhà máy đốt rác phát điện của Woima là một sự đầu tư rất an toàn do thiết kế dạng module và tính di động của nó. Nếu vị trí xây lắp nhà máy lúc ban đầu không còn khả thi cho hoạt động của nhà máy, nó có thể được tháo rời, chuyển đi và lắp lại ở một vị trí khác trong vòng 4 tháng. Nói chung, 100% nhà máy có thể di giời đi nơi khác được, ngoại trừ phần móng bê-tông. Điều này cho phép bảo vệ 90% chi phí đầu tư ban đầu.

The proven technology and modular structure ensure that the plant has / Công nghệ đã được kiểm chứng và kết cấu dạng module đảm bảo cho nhà máy có:

 • simple and robust structure / kết cấu đơn giản nhưng rất vững chắc
 • high pre-fabrication rate / Tỉ lệ gia công tiền chế cao
 • quick roll-out / lắp đặt và vận hành nhanh chóng
 • high efficiency rate / hiệu suất hệ thống cao
 • good tolerance for heterogenous fuels / phù hợp với nhiều loại nhiên liệu khác nhau
 • flexible production scheme / tổ chức sản xuất linh động
 • low operating and maintenance cost / chi phí vận hành và bảo trì thấp

potential for relocation / dễ dàng di chuyển nhà máy và lắp đặt lại

Thêm thông tin về công ty Woima chúng tôi, xin vui lòng vào địa chỉ www.woimacorporation.com

See more on www.woimacorporation.com